Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2014 09:50 0050.2075.2014.VII zarządzenie w sprawie ustalenia warunków zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta zwolnionych z obowiązku zbycia w drodze przetargu, przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
18.12.2014 15:45 0050.2082.2014.VI Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego dla obszaru w rejonie ulicy Cieplickiej i Polnej w Jeleniej Górze.
18.12.2014 10:47 0050.2065.2014.VI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 w zakresie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
17.12.2014 12:56 0050.2078.2014.VII w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.1693.2014.VI z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie nadania "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jelenia Góra".
17.12.2014 09:45 0050.2074.2014.VII w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w celu kasacji składników majątkowych w placówkach prowadzonych przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze
17.12.2014 08:49 0050.2077.2014.VII zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.1890.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra
15.12.2014 13:43 0050.2072.2014.VII zarządzenie w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
12.12.2014 13:57 0050.2069.2014.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2019 zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
12.12.2014 13:55 0050.2068.2014.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadań publicznych z zakresie pomocy społecznej
11.12.2014 10:57 0050.2066.2014.VI w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna