Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2013 14:27 0050.1609.2013.VI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Armii Krajowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa
15.11.2013 08:32 0050.1550.2013.VI w/s powołania komisji likwidacyjnej w celu kasacji składników wyposażenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Nadzieja" w Jeleniej Górze
22.10.2013 11:46 0050.1512.2013.VI w sprawie zasad i trybu wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Jelenia Góra lub Skarbu Państwa, w celu wykonania elementów sieci uzbrojenia terenu lub remontów istniejącej infrastruktury technicznej i ustalenia wysokości ekwiwalentu, opłat oraz kaucji za zajęcie gruntów na powyższe cele
15.10.2013 08:39 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.1511.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze
13.09.2013 09:46 0050.1481.2013.VI w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii
26.06.2013 14:35 0050.1349.2013.VI w sprawie zmiany formy zabezpieczenia udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
27.02.2013 12:09 0050.1153.2013.VI w sprawie przekazania w użyczenie gruntu położonego w Jeleniej Górze przy ul. Macieja Rataja
14.01.2013 14:17 0050.1076.2013.VI w sprawie powołania komisji do oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które utraciły przydatność użytkową i podlegaja wylaczeniu z zasobu powiatowego
14.01.2013 14:17 0050.1076.2013.VI w sprawie powołania komisji do oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które utraciły przydatność użytkową i podlegaja wylaczeniu z zasobu powiatowego