Dług publiczny miasta według stanu w dniu 31.12.2011 r. wyniósł 150.295,9 tys. zł, z czego kwotę 104.984,9 tys. zł stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej. Po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych kwota długu miasta w dniu 31.12.2011 r. wynosiła 53.602,9 tys. zł i w relacji do dochodów zrealizowanych w ciągu roku 2011 stanowiła 15,7%, przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 60%.

Zobowiązania wymagalne miasta na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 8.291,8 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące długu publicznego w dniu 31 grudnia 2011 r. zawiera Zarządzenie Nr 0050.689.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania Uchwały Budżetowej za 2011 rok.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dług publiczny miasta w dniu 31.12.2011 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Gabriela Grzesiowska
Data publikacji:18.04.2012 08:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Gabriela Grzesiowska
Data aktualizacji:18.04.2012 08:33