Do zakresu zadań Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych należy w szczególności:

1)      koordynowanie spraw w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi mieszkańców oraz udzielanie im wsparcia, szczególnie w zakresie organizacyjnym, prawnym i promocyjnym;

2)      prowadzenie rejestru stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

3)      współpraca i aktywizacja działalności organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych, samorządów uczniowskich i studenckich, pomoc organizacyjna i merytoryczna dla Młodzieżowej Rady Miasta;

4)      zabezpieczenie organizacyjno-merytoryczne funkcjonujących przy Prezydencie zespołów doradczych;

5)      prowadzenie konsultacji społecznych Prezydenta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami;

6)      współpraca merytoryczna z Radą i Zarządem Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”;

7)      opracowywanie, realizacja i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta oraz sporządzanie sprawozdań;

8)      koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert
na realizację zadań własnych Miasta zleconych do wykonania innym podmiotom, prowadzenie otwartych konkursów związanych z zakresem działań Wydziału;

9)       koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących wspieranie inicjatyw lokalnych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie;

10)   prowadzenie i koordynowanie działań informacyjnych wydziałów
i jednostek organizacyjnych na rzecz polityki informacyjnej Prezydenta:

a)      pozyskiwanie, opracowywanie i przygotowywanie wewnętrznych materiałów informacyjnych, w tym dla Biura Prezydenta Miasta,

b)      administrowanie i prowadzenie witryn Urzędu oraz zarządzanie kontami Miasta
na portalach społecznościowych,

c)      organizowanie spotkań informacyjno – konsultacyjnych Prezydenta,

d)      współpraca z Biurem Prezydenta Miasta w zakresie informacji zewnętrznej oraz monitoringu i analizy wydawnictw oraz materiałów wykorzystywanych
w polityce informacyjnej Miasta;

11)  organizowanie imprez oraz oficjalnych uroczystości miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń ważnych w życiu społecznym Miasta;

12)  opracowywanie, realizacja oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji miejskich programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom;

13)  prowadzenie spraw związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14)  wdrażanie i propagowanie na terenie Miasta ogólnopolskich i regionalnych programów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień oraz prowadzenie kampanii profilaktyczno – edukacyjnych;

15)  koordynowanie i nadzór nad działaniami związanymi z realizacją polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych z terenu Miasta;

16)  opracowywanie projektów programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy współpracy Wydziałów, jednostek organizacyjnych Miasta oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych;

17)  inicjowanie, koordynowanie i nadzór w zakresie organizowanych kampanii społecznych, konferencji popularno – naukowych, wystaw i wernisaży na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;

18)  prowadzenie spraw związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych;

19)  prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków przez Prezydenta oraz Zastępców Prezydenta;

20)  sporządzanie zbiorczych,  ilościowych i jakościowych analiz dotyczących sposobu realizacji skarg i wniosków w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych;

21)  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem aptek na terenie Miasta, w tym nadzoru nad godzinami ich pracy;

22)   koordynowanie prac związanych z objęciem patronatu Prezydenta nad imprezami, akcjami oraz pozostałymi uroczystościami.

 


Do zakresu zadań Wydziału Edukacji i Sportu należy w szczególności:

1)      koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych   
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i żłobków;

2)      prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz ustalanie, przekazywanie
i rozliczanie dotacji;                                                      

3)      koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z funkcjonowaniem doradztwa edukacyjno-zawodowego w jednostkach oświatowych;

4)      organizowanie doradztwa metodycznego dla miejskich jednostek oświatowych;

5)      przeprowadzanie elektronicznego naboru do jednostek oświatowych;

6)      przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego;

7)      przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, merytorycznych materiałów i dokumentów oraz w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego dokonywanie oceny pracy dyrektorów;

8)      prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych;

9)      organizowanie doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej podległych jednostek
oraz przydział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

10)  koordynowanie realizacji obowiązku szkolnego i nauki;

11)  nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

12)  przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym;

13)  zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących jednostek oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej;

14)  dofinansowanie prowadzenia przez pracodawców przygotowania zawodowego
dla uczniów szkół zawodowych;

15)  realizacja obowiązku szkolnego i nauki uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz prowadzenie informatycznego systemu kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych;

16)  weryfikacja wniosków oraz przydział środków finansowych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli;

17)  koordynowanie i nadzorowanie spraw dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3;

18)  prowadzenie spraw związanych z realizacją profilaktycznych programów zdrowotnych
i promocją zdrowia;

19)  wykonywanie czynności nadzoru nad funkcjonowaniem placówek
opiekuńczo–wychowawczych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze;

20)  koordynacja działalności jednostek oświatowych i stowarzyszeń działających na terenie Miasta w dziedzinie sportu;

21)  koordynacja spraw związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenie kalendarza imprez sportowych organizowanych na terenie Miasta;

22)  zapewnienie warunków rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

23)  promocja Miasta poprzez sport.

 

Do zakresu zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1)      opracowywanie projektu budżetu Miasta oraz projektów uchwał Rady Miejskiej
i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian do budżetu;

2)      opracowywanie wieloletnich prognoz finansowych w zakresie dochodów i wydatków;

3)      opracowywanie projektów uchwał w sprawie zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych;

4)      opracowywanie układów wykonawczych budżetu i harmonogramów realizacji dochodów
i wydatków budżetowych;

5)      nadzorowanie opracowywania projektów i planów rzeczowo-finansowych Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek powiązanych z budżetem Miasta;

6)      prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu;

7)      prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta;

8)      prowadzenie rozrachunków z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilnoprawnych Miasta oraz Skarbu Państwa;

9)      prowadzenie rozrachunków, w szczególności z urzędami skarbowymi i jednostkami organizacyjnymi Miasta;

10)  prowadzenie ewidencji wartości środków trwałych i finansowego majątku trwałego
(akcje i udziały finansowe), zwiększeń i obciążeń mienia komunalnego i należności Skarbu Państwa;

11)  przygotowanie informacji o stanie zmian w wartości mienia komunalnego Urzędu
i jednostek organizacyjnych Miasta;

12)  opiniowanie projektów decyzji, wywołujących skutki finansowe dla budżetu Miasta;

13)  organizacja i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu;

14)  prowadzenie gospodarki kasowej, obrotu i rozliczeń z bankami w zakresie środków pieniężnych i innych wartości pieniężnych, depozytów oraz ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;

15)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

16)  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych       
z planem finansowym;

17)  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

18)  dokonywanie rozliczeń z pracownikami Urzędu;

19)  ewidencja i analiza przychodów i rozchodów Miasta;

20)  ustalenie wymiaru podatków i opłat, prowadzenie postępowania podatkowego             
oraz prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie;

21)  prowadzenie postępowania windykacyjnego w zakresie podatków i opłat, w tym wyłanianie inkasentów opłaty targowej;

22)  windykacja należności cywilnoprawnych Miasta;

23)  ustalanie należności Skarbu Państwa, ich windykacja i rozliczanie z budżetem państwa;

24)  opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z wykonania budżetu Miasta     
i ich analiza;

25)  opracowywanie sprawozdań finansowych jednostkowych, zbiorczych i bilansu skonsolidowanego;

26)  prowadzenie ewidencji długu publicznego Miasta;

27)  przygotowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie umarzania, odraczania 
i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych;

28)  przygotowanie projektów decyzji Prezydenta Miasta w sprawie umarzania, odraczania     
i rozkładania na raty należności podatkowych;

29)  przygotowanie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy publicznej;

30)  koordynacja i nadzór nad pozyskiwaniem przez Miasto i jednostki organizacyjne Miasta środków finansowych z dotacji budżetu państwa, z funduszy celowych krajowych
i zagranicznych; kredytów i pożyczek oraz innych środków ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej.

 

Do zakresu zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy
w szczególności:

1)      ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących do zasobu nieruchomości Miasta
i Skarbu Państwa;

2)      opracowywanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa;

3)      opracowywanie danych do projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań Wydziału oraz monitorowanie stopnia ich realizacji;

4)      analiza rynku nieruchomości;

5)      prowadzenie prac związanych z opracowywaniem wykazu terenów pod inwestycje, skutkujących możliwością przygotowania nieruchomości bądź jej części
do zagospodarowania, w tym:

a)      w drodze przetargu do: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,  dzierżawy
na cele inne niż rolne,

b)      w drodze bezprzetargowej do: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy (w tym na cele handlowe, usługowe, parkingowe, rekreacyjne, na potrzeby wspólnot mieszkaniowych), w użytkowanie i użyczenie,

c)      lokali użytkowych i mieszkalnych do sprzedaży na rzecz ich najemców,

d)      do przekazania w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta i Skarbu Państwa,

e)      przeprowadzenie procedury uwłaszczeniowej (w tym garaży);

6)      ustalenie terminu zagospodarowania nieruchomości i monitorowanie tego terminu; 

7)      prowadzenie procedury w zakresie rozwiązywania umów cywilno-prawnych (użytkowania wieczystego, dzierżaw, użytkowania, użyczenia);

8)      prowadzenie procedury związanej z nabyciem nieruchomości do zasobu Miasta i Skarbu Państwa, w tym poprzez nabywanie od osób fizycznych bądź prawnych, w wyniku zamiany nieruchomości;

9)      prowadzenie procedury związanej z prawem pierwokupu;

10)  prowadzenie procedury związanej z ustanowieniem służebności gruntowych oraz przesyłu;

11)  prowadzenie procedury w zakresie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego na gruntach Miasta i Skarbu Państwa;

12)  prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności na gruntach Miasta i Skarbu Państwa;

13)  prowadzenie postępowań w zakresie:

a)      aktualizacji, zmiany terminu wniesienia, zmiany stawki procentowej opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz z tytułu trwałego zarządu,

b)      udzielania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz cen zbywanych nieruchomości,

c)      opłat adiacenckich,

d)      renty planistycznej;

14)  prowadzenie ewidencji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowych;

15)  prowadzenie spraw związanych z komunalizacją i powiatyzacją nieruchomości;

16)  prowadzenie postępowań związanych z zajęciem gruntów Miasta i Skarbu Państwa na cele inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej oraz ustalanie opłat z tego tytułu;

17)  rozgraniczenia nieruchomości;

18)  ustalanie numerów porządkowych budynków oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji nazw ulic;

19)  prowadzenie postępowań w sprawie podziałów nieruchomości oraz ujawnianie
w ksi
ęgach wieczystych dokonanych podziałów nieruchomości;

20)  opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

21)  udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej
lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;

22)  regulacja praw do nieruchomości na rzecz posiadaczy nie legitymujących się tytułem
do nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa;

23)  prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem prawa własności i użytkowania wieczystego osób, które nabyły nieruchomości w zamian za mienie pozostawione poza granicami państwa polskiego;

24)  prowadzenie:

a)      powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów
i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b)      geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

c)      powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji
o terenie;

25)  koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

26)  zakładanie osnów szczegółowych;

27)  ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

28)  powszechna taksacja nieruchomości;

29)  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

30)  zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu ewidencji gruntów
i budynków, mapy zasadniczej oraz osnów szczegółowych;

31)  przygotowywanie projektów planu dochodów budżetowych w zakresie opłat
za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatków w zakresie opracowa
ń geodezyjnych i kartograficznych;

32)  prowadzenie spraw z zakresu targowisk miejskich i giełd, w tym:

a)      przeprowadzanie procedur wyłaniania dzierżawców i administratorów targowisk miejskich oraz przygotowywanie umów dzierżawy/administrowania gruntów przeznaczonych pod targowiska,

b)      nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów;

33) prowadzenie Centrum Obsługi Klienta w zakresie zadań Wydziału.

 

Do zakresu zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy
w szczególności:

1)      współdziałanie i sprawowanie nadzoru nad statutową działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze;

2)      prowadzenie spraw z zakresu współdziałania z gminami, które zawarły porozumienie
w sprawie komunikacji zbiorowej;

3)      prowadzenie spraw z zakresu organizowania i zarządzania siecią komunikacyjną
w Mieście;

4)      zarządzanie procesem opracowywania planu rozwoju transportu publicznego w Mieście, jego realizacją i aktualizacją;

5)      analizowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie miejskiej sieci komunikacji zbiorowej;

6)      przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie cen i opłat za korzystanie
ze środków komunikacji miejskiej;

7)      planowanie, przygotowywanie i realizowanie zadań z zakresu wyposażania gruntów miejskich w niezbędną infrastrukturę techniczną;

8)      przygotowywanie dokumentacji w procesie pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury technicznej;

9)      gromadzenie i przetwarzanie informacji o stanie miejskiej infrastruktury technicznej;

10)  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania usług komunalnych i utrzymanie obiektów komunalnych tj. fontann, szaletów, cmentarzy;

11)  zakładanie cmentarzy komunalnych, nadzór nad ich utrzymaniem, w tym kwater       grobownictwa wojennego;

12)  udzielanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok osób zmarłych za granicą i pochowanie
na terenie Miasta, organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych
w miejscach publicznych;

13)  sporządzanie analiz i propozycji zmian cen i opłat za usługi komunalne;

14)  okolicznościowa dekoracja Miasta;

15)  utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta poprzez:

a)      likwidację „dzikich wysypisk”,

b)      wykaszanie i oczyszczanie miejskich terenów niezainwestowanych,

c)      oczyszczanie letnie i zimowe ulic, placów i dróg publicznych,

d)      prowadzenie działań mających na celu ochronę mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami;

16)  prowadzenie analiz i nadzór nad urządzeniami doprowadzającymi wodę
i odprowadzającymi ścieki dzierżawionymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

17)  monitorowanie realizacji zadań i prowadzenie sprawozdań w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Aglomeracji;

18)  koordynacja działań Miasta z podmiotami odpowiadającymi za:

a)      zaopatrzenie  w energię elektryczną,  gaz i energię cieplną,

b)      zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków,

c)      oczyszczanie z odpadów stałych i płynnych;

19)  tworzenie warunków dla ochrony i właściwego korzystania ze środowiska naturalnego oraz prawidłowej gospodarki rolnej na terenie Miasta;

20)  prowadzenie postępowań i nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony przyrody, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ocen oddziaływania na środowisko, geologii, lasów, prawa łowieckiego, ochrony zwierząt, w tym wydawanie decyzji;

21)  prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie;

22)  udostępnianie społeczeństwu informacji na temat stanu i zasobów środowiska oraz działań mających na celu jego poprawę;

23)  prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych objętych ochroną na podstawie przepisów międzynarodowych;

24)  prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;

25)  sporządzanie programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami, innych planów i programów związanych z ochroną środowiska i rolnictwem na terenie Miasta, oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;

26)  inspirowanie i organizacja działań proekologicznych, edukacja ekologiczna, upowszechnianie kodeksu dobrej praktyki rolniczej;

27)  opiniowanie i uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych na terenie Miasta w zakresie działania Wydziału;

28)  zapewnienie prawidłowego utrzymania i rozwoju terenów zieleni miejskiej, miejskich placów zabaw dla dzieci oraz koordynowanie spraw utrzymania i rozwoju terenów zielonych w Mieście;

29)  planowanie, nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami komunalnymi w Mieście;

30)  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych;

31)  gospodarka gruntami rolnymi, w szczególności:

a)      dzierżawa i sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,

b)      regulowanie spraw związanych z działkami dożywotnimi i siedliskowymi rolników
i ich spadkobierców,

c)      prowadzenie teczek osiedleńczych i spraw z nimi związanych,

d)      komunalizacja nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa,

e)      przekazywanie w zarząd nadleśnictw gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w planach zagospodarowania przestrzennego;

32)  prowadzenie inwestycji i remontów urządzeń melioracji szczegółowych, nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej tych urządzeń;

33)   współpraca z administratorami cieków w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Miasta;

34)  realizacja zadań z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt;

35)  prowadzenie zadań związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych;

36)  odbudowa i utrzymanie dróg rolniczych;

37)  prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych i zjawisk klęskowych w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska;

38)  wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego;

39)  rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb;

40)  prowadzenie spraw dotyczących społecznej straży rybackiej.

 

Do zakresu zadań Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej należy w szczególności:

1)      przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta;

2)      tworzenie zasobu lokali socjalnych;

3)      inicjowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz programowanie zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa socjalnego;

4)      prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi, w tym lokalami socjalnymi;

5)      przygotowanie oferty lokali mieszkalnych do remontu;

6)      organizacja bazy danych o lokalach do zamiany z urzędu lub zamiany wzajemnej;

7)      obsługa  techniczno – organizacyjna Społecznej Komisji Mieszkaniowej w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i lokalami socjalnymi;

8)      prowadzenie spraw odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
i pomieszczenia tymczasowego;

9)      prowadzenie gospodarki lokalami użytkowymi;

10)  sporządzanie analiz i propozycji zmian stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych
i lokali użytkowych;

11)  nadzór, koordynacja działań i egzekwowanie zaległości czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe;

12)  prowadzenie spraw związanych z nadbudową, rozbudową budynków stanowiących własność Miasta oraz przebudowy pomieszczeń w tych budynkach w celu powiększenia istniejących lub utworzenia nowych lokali mieszkalnych i użytkowych;

13)  wyłączanie z eksploatacji budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych;

14)  opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów i inwestycji oraz ich realizacja;

15)  nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze;

16)  nadzór nad gospodarką finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jeleniej Górze;

17)  nadzór nad reprezentowaniem Miasta we wspólnotach mieszkaniowych z jego udziałem;

18)  ocena rynku lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;

19)  nadzorowanie spraw z zakresu eksmisji.

 

 Do zakresu zadań Wydziału Informatyki i Obsługi Technicznej należy w szczególności:

1)      organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania systemów informatycznych w Urzędzie;

2)      planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań Urzędu;

3)      zapewnienie technicznych warunków do włączenia systemu Urzędu do sieci intersystemowej oraz sieci administracji rządowej i samorządowej;

4)      koordynowanie procesu tworzenia baz danych;

5)      planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb;

6)      nadzór nad eksploatacją systemu monitoringu wizyjnego Miasta;

7)      nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;

8)      administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych - wykonywanie zadań „administratora bezpieczeństwa informacji”;

9)            administrowanie siecią informatyczną i telefoniczną Urzędu;

10)        organizacja, nadzór i koordynacja prac technicznych nad Systemem Informacji Geograficznej (GIS) w Urzędzie;

11)        prowadzenie i koordynowanie spraw ubezpieczeń, w tym związanych
z odpowiedzialnością cywilną i z mieniem komunalnym;

12)        prowadzenie spraw związanych z nabyciem spadków przez gminę;

13)        sprawowanie zarządu nad budynkami administracyjnymi oraz lokalami biurowymi Urzędu wraz z przyległym terenem;

14)        prowadzenie ewidencji pomieszczeń, składników majątkowych Urzędu;

15)        prowadzenie remontów i konserwacji wyposażenia technicznego pomieszczeń biurowych;

16)        zaopatrzenie materiałowo-techniczne, zakupy sprzętu biurowego, maszyn, urządzeń powielających, łączności, sprzętu komputerowego;

17)        zabezpieczenie mienia Urzędu przed kradzieżą, włamaniem i pożarem;

18)        zapewnienie czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń i obiektów;

19)        prowadzenie spraw transportu Urzędu, przygotowywanie i rejestracja umów
na korzystanie z samochodów prywatnych w celach służbowych, ewidencja i rozliczanie limitów;

20)        prowadzenie zakładowej działalności socjalnej Urzędu;

21)        prenumerata prasy, publikacji specjalistycznych i urzędowych oraz zakup druków
na potrzeby Urzędu;

22)        wykonywanie prac poligraficznych, zlecanie wykonania opraw introligatorskich
oraz kopiowania dokumentów;

23)        zlecanie wykonania pieczęci urzędowych, prowadzenie ich rejestru i likwidacja;

24)        prowadzenie kancelarii Urzędu oraz punktów informacyjnych;

25)        prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu;

26)        do zakresu zadań Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy
w szczególności:

a)      sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników Urzędu oraz poprawę warunków pracy,

b)      ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie,

c)      bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

d)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

e)      udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji, dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny,

f)        udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osobom kierującym zespołami pracowników Urzędu z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy,

g)      opiniowanie szczegółowych instrukcji, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
na poszczególnych stanowiskach pracy,

h)      prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,

i)        udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,

j)        prowadzenie spraw związanych z odzieżą ochronną,

k)      współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników Urzędu, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników Urzędu.


Do zakresu zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1)            współpraca z Wydziałami w planowaniu zadań inwestycyjnych;

2)            współpraca z Wydziałami w opracowywaniu wniosków o finansowanie zewnętrzne zadań inwestycyjnych, w tym o środki pochodzące z Unii Europejskiej;

3)            kompleksowa realizacja procesu inwestycji, w tym: przygotowywanie, wykonanie, nadzór oraz sprawozdawczość;

4)            monitorowanie inwestycji w okresie gwarancyjnym;

5)            kontrola i monitorowanie ciągłości projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności;

6)            przygotowywanie i prowadzenie wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Miasto i Urząd w trybie ustawy prawo zamówień publicznych we współpracy z Wydziałami;

7)            przekazywanie ogłoszeń dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a także zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Miasta i na tablicy informacyjnej Urzędu;

8)            prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Miasto i Urząd;

9)            sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych oraz  przekazywanie sprawozdań w zakresie, formach i miejscach określonych przepisami;

10)        udzielanie wyjaśnień i pomocy jednostkom organizacyjnym Miasta w zakresie stosowania  przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Do zakresu zadań Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

1)            wydawanie, zatrzymywanie i cofanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, prowadzenie ewidencji wydanych uprawnień do kierowania pojazdami;

2)            prowadzenie rejestracji i ewidencji pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów i przyczep;

3)            wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

4)            wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonujących niezarobkowy (nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalność pomocniczą w stosunku do ich podstawowej działalności gospodarczej;

5)            dokonywanie wpisu (wykreślenia) i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom;

6)            uzgadnianie wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

7)            dokonywanie wpisu (wykreślenia) i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej dotyczącej prowadzenia ośrodków szkolenia  kierowców  oraz kontrola i nadzór w tym zakresie;

8)            prowadzenie spraw z zakresu ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz innej dokumentacji z tego zakresu.

 

Do zakresu zadań Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności:

1)            planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli i rekontroli komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, które otrzymały dotacje z budżetu Miasta na realizację zadań Miasta;

2)            współudział w kontroli powszechności opodatkowania w zakresie podatków i opłat lokalnych;

3)            koordynacja kontroli przeprowadzanych przez Wydziały Urzędu w nadzorowanych jednostkach;

4)            koordynacja działań w trakcie kontroli Urzędu przez organy kontroli zewnętrznej;

5)            nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta;

6)            opracowywanie informacji i ocen – na podstawie wyników kontroli;

7)            prowadzenie ewidencji podmiotów, których Miasto jest udziałowcem
lub akcjonariuszem oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów;

8)            inicjowanie przekształceń własnościowych i programowanie działań prywatyzacyjnych
i komercjalizacyjnych;

9)            opracowywanie projektów przekształceń własnościowych jednostek i zakładów budżetowych Miasta. Prowadzenie procesów komercjalizacji oraz prywatyzacji podmiotów gospodarczych, działających w oparciu o majątek komunalny;

10)        koordynacja i nadzór nad projektami wstępowania Miasta do spółek, występowania
z nich oraz wnoszenia udziałów i akcji;

11)        opracowywanie strategii w zakresie tworzenia, przystępowania, łączenia lub likwidacji spółek;

12)        współpraca z innymi wspólnikami lub akcjonariuszami spółek z udziałem Miasta;

13)        współpraca przy tworzeniu strategii spółek Miasta;

14)        monitorowanie pozycji rynkowej i finansowej spółek z udziałem Miasta oraz przedkładanie Prezydentowi informacji w tym zakresie;

15)        współpraca z organami spółek w zakresie zmian majątkowych lub udostępniania innym podmiotom składników majątkowych (w tym nieruchomości);

16)        sprawowanie funkcji kontrolnej w spółkach z udziałem Miasta w ramach indywidualnej kontroli wspólników;

17)        prowadzenie spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników z zakresu uprawnień nadzorczych i funkcji właścicielskich w jednoosobowych spółkach Miasta oraz spółkach, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem;

18)        przygotowywanie materiałów i ocen dla potrzeb Zgromadzenia Wspólników dotyczących funkcjonowania spółek z udziałem Miasta i realizacji przez nie zadań publicznych.

 

Do zakresu zadań Wydziału Kultury i Turystyki należy w szczególności:

1)            tworzenie warunków dla ochrony dóbr kultury, upowszechniania kultury, rozwoju twórczości artystycznej oraz czynnych form spędzania wolnego czasu;

2)            sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w Mieście;

3)            przygotowywanie i przeprowadzanie procedur udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i turystyki w Mieście;

4)            koordynacja działalności instytucji i stowarzyszeń, działających na terenie Miasta
w dziedzinie kultury i turystyki;

5)            koordynacja spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych;

6)            koordynacja prac nad opracowywaniem rocznego kalendarza imprez w Mieście
i bieżąca jego aktualizacja;

7)            podejmowanie przedsięwzięć w celu rozbudowy bazy kulturalnej na terenie Miasta;

8)            prowadzenie czynności organizatora miejskich instytucji kultury oraz prowadzenie
ich rejestru;

9)            podejmowanie inicjatyw w zakresie odnowy zabytków w Mieście we współpracy
z konserwatorem zabytków;

10)        prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie przyznawanych z budżetu Miasta dotacji stowarzyszeniom, instytucjom kultury i turystyki;

11)        inicjowanie i wspieranie instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych Miasta
w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania;

12)        inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju ruchu turystycznego, bazy turystycznej
i infrastruktury rowerowej;

13)        prowadzenie działań dotyczących promocji Miasta w zakresie kultury i turystyki oraz pozyskiwanie sponsorów do działań promocyjnych, we współpracy z Wydziałami Urzędu;

14)        prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;

15)        redakcja i nadzór miejskiej strony internetowej w zakresie kultury i turystyki wraz
z opracowywaniem newslettera z wydarzeniami kulturalnymi;

16)        ochrona znaków Miasta i nadzór nad ich używaniem;

17)        ekspozycja flag państwowych i samorządowych we wnętrzach i na obiektach Urzędu
we współpracy z Wydziałem Informatyki i Obsługi Technicznej;

18)        koordynacja prac i nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej Miasta;

 

Do zakresu zadań Wydziału Obsługi Mieszkańców należy w szczególności:

1)            prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi;

2)            prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;

3)            przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, w celu wydawania zezwoleń
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania warunków, wynikających z zezwoleń;

4)            prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją ludności w zakresie zameldowania i wymeldowania oraz wydawania zaświadczeń;

5)            cykliczne lub na wniosek sporządzanie ze zbioru meldunkowego  zestawień, wykazów, sprawozdań;

6)            prowadzenie spraw w zakresie przygotowania i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość;

7)            prowadzenie spraw, związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony, w tym sporządzanie list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz rejestru mężczyzn i kobiet objętych rejestracją wojskową;

8)            prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na organizacje imprez masowych;

9)            wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zgromadzeń i zbiórek publicznych
na terenie Miasta;

10)        prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;

11)        sporządzanie spisów wyborców;

12)        rejestracja zdarzeń w zakresie „rzeczy znalezionych” w Mieście;

13)        udostępnianie zbiorów przepisów prawnych;

14)        koordynacja i prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej;

15)        prowadzenie i koordynowanie Centrum Obsługi Klienta.

 

Do zakresu zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy w szczególności:

1)            opracowywanie i aktualizacja  aktów normujących organizację pracy Urzędu
i czynności wynikające z prawa pracy;

2)            prowadzenie całokształtu spraw osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem pracy
i przepisami wykonawczymi, pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych;

3)            planowanie, realizacja i nadzór nad funduszem wynagrodzeń i środkami przeznaczonymi na szkolenia pracowników Urzędu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;

4)            prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników Urzędu;

5)            nadzór nad przestrzeganiem porządku, dyscypliny pracy i zasad pracy;

6)            prowadzenie zbioru opisów stanowisk pracy i schematów organizacyjnych wydziałów;

7)            koordynowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z naborem kandydatów
na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;

8)            prowadzenie całokształtu spraw w zakresie służby przygotowawczej pracowników Urzędu;

9)            koordynacja spraw związanych z oceną pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta;

10)        koordynacja i prowadzenie całokształtu spraw z zakresu szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu;

11)        prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją i koordynacją praktyk uczniowskich i studenckich oraz staży;

12)        koordynacja i prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i dyrektorów  jednostek organizacyjnych Miasta;

13)        prowadzenie centralnych rejestrów:

a)      zarządzeń Prezydenta, Zastępców Prezydenta,

b)      upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza,

c)      wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu,

d)      legitymacji służbowych wyznaczonych pracowników Urzędu;

14)        sporządzanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej;

15)        prowadzenie zbioru statutów jednostek organizacyjnych Miasta, z wyłączeniem jednostek kultury i oświaty;

16)        koordynowanie spraw związanych z przynależnością Miasta do krajowych
i zagranicznych stowarzyszeń, organizacji i związków;

17)        obsługa sekretariatów Prezydenta i  Zastępców Prezydenta;

18)        koordynacja prac związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów
i referendów;

19)        doskonalenie procesów pracy i dostosowywanie organizacji Urzędu do zmian przepisów prawa;

20)        prowadzenie całokształtu spraw współpracy Miasta z zagranicą oraz koordynacja współpracy zagranicznej jednostek podległych Miastu;

21)        prowadzenie obsługi prawnej Urzędu, w szczególności:

a)      bieżąca obsługa prawna Urzędu w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa,

b)      opracowywanie pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i redakcyjnym projektów aktów prawnych  Prezydenta i Zastępców Prezydenta oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

c)      doradztwo, udzielanie porad i wydawanie opinii w zakresie stosowania prawa,

d)      inicjowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych związanych ze zmianą przepisów,

e)      opiniowanie projektów umów i porozumień,

f)        prowadzenie postępowań procesowych; sprawowanie zastępstwa procesowego
w sądach powszechnych, sądach administracyjnych i w Sądzie Najwyższym,

g)      prowadzenie szkoleń w zakresie nowelizacji i stosowania prawa,

h)      informowanie Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika
o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności z zakresu administracji samorządowej i rządowej,

i)        uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd rokowaniach o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunków prawnych, zwłaszcza umów długoterminowych, wysokiej wartości przedmiotu umowy, mających na celu rozporządzenie mieniem,

j)        prowadzenie innych spraw przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych i adwokaturze.

 

Do zakresu zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy w szczególności:

1)      zarządzanie procesem planowania strategicznego rozwoju Miasta i jego realizacją,
w tym Strategią Rozwoju Miasta;

2)      koordynacja prac nad opracowaniami  programów sektorowych Miasta;

3)      inicjowanie inwestycji rozwojowych Miasta;

4)      planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dokonywanie bieżących
i okresowych analiz i ocen ich realizacji;

5)      inicjowanie działań zmierzających do pozyskania nowych inwestorów oraz obsługa merytoryczna  inwestorów krajowych i zagranicznych; 

6)      promocja gospodarcza Miasta we współpracy z innymi komórkami Urzędu i instytucjami zewnętrznymi;

7)      współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy;

8)      analiza i ocena sytuacji gospodarczej;

9)      inicjowanie, koordynacja i monitoring działań związanych z pozyskiwaniem dla Miasta krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym funduszy Unii Europejskiej;

10)  współpraca z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków zewnętrznych;

11)  konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

12)  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji
z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej oraz z partnerami zagranicznymi w projektach;

13)  przygotowywanie formularzy aplikacyjnych, związanych z uczestnictwem Miasta
w projektach współfinansowanych środkami zewnętrznymi, we współpracy z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;

14)  współpraca, koordynacja i nadzorowanie bieżącej realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

15)  sporządzanie okresowych analiz dotyczących stopnia realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, których beneficjentem jest Miasto;

16)  prowadzenie spraw wynikających ze statusu uzdrowiskowego jednostki Cieplice,
w tym przygotowywanie operatów uzdrowiskowych.  

 

Do zakresu zadań Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa należy
w szczególności:

1)      prowadzenie polityki przestrzennej Miasta, w tym kształtowanie krajobrazu Miasta, ładu architektonicznego i środowiska kulturowego poprzez:

a)      sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b)      sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,

c)      sporządzanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

d)    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydziały i kompetencje Urzędu Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Błażków
Data publikacji:02.09.2008 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Derejczyk
Data aktualizacji:02.01.2014 12:39