w sprawie uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra

 

 

 

§ 1.

 

 

1. Uchwala się zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra.

2. Zmiany w studium dotyczą wyznaczenia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 w granicach administracyjnych miasta.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące, ujednolicone dokumenty studium uwzględniające wprowadzone zmiany:

1) załącznik nr 1 - tekst studium,

2) załącznik nr 2 – rysunek w skali 1: 10 000 pt. „Miasto Jelenia Góra - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kierunki rozwoju przestrzennego”,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian w studium, nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • . (pdf 587.01 KB)
  • . (pdf 1.03 MB)
  • . (pdf 47.4 KB)
  • . (pdf 24.63 MB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janusz Lichocki
Data publikacji:22.03.2011 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Kwasiuk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janusz Lichocki
Data aktualizacji:22.03.2011 14:41