ZARZĄDZENIE Nr 0152 - 146 /V/ 09

PREZYDENTA MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w sprawie realizacji zadań stałego dyżuru

na terenie miasta Jeleniej Góry.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), art. 7 ust. 1, pkt 14, art.30 ust. 1 ustawy z dnia    8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz   § 8 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218)

 

zarządzam:

 

§ 1

 

  1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji do uruchomiania  realizacji zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania miasta Jeleniej Góry w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” tworzy się stały dyżur na potrzeby podwyższonej gotowości obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stały dyżur pełnić będą pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra i inni pracownicy Urzędu Miasta Jelenie Góra wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.                       

                                                                   § 2

 

  1. Stały dyżur pełniony będzie w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie trzyzmianowym:

I     zmiana  -  od godz.   600 - 1400

II    zmiana  -  od godz. 1400  - 2200

III   zmiana  -  od godz. 2200  -   600

 

  1. System stałego dyżuru winien być utrzymywany w stałej gotowości do działania, pełniony w sposób ciągły, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, od momentu uruchomienia do odwołania.
  2. Środki łączności, sprzęt komputerowy, zapasowe źródło energii elektrycznej, materiały biurowe zapewni Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

§ 3

 

Szczegółowe zasady uruchomienia i sposób pełnienia stałego dyżuru określa „Instrukcja realizacji zadań stałego dyżuru Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa”.

§ 4

 

Za opracowanie i aktualizację dokumentacji stałego dyżuru oraz za nadzór nad jego organizacją i funkcjonowaniem odpowiada Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenie Góra.

 

§ 5

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1428/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru na terenie miasta Jeleniej Góry

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                              Prezydent Miasta

                                                                 Jeleniej Góry

 

                                                               Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie realizacji zadań stałego dyżuru na terenie miasta Jeleniej Góry.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Beata Grabowska
Data publikacji:08.04.2009 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naczelnik Wydziału
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Grabowska
Data aktualizacji:08.04.2009 12:39