Stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu w dniu 30.06.br. wynosił 154.500,1 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec I półrocza br. wyniosły 4.964,7 tys. zł i stanowiły m.in. zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 4.957,7 tys. zł łączna kwota długu miasta wyniosła 159.464,8 tys. zł. W ogólnej kwocie długu zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi, nie podlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej stanowiło 87.437,1 tys. zł.


Po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, kwota długu miasta w dniu 30.06.2013 r. wyniosła 72.027,7 tys. zł i w relacji do dochodów prognozowanych stanowiła 20,3% przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 60%.


Szczegółowe informacje dotyczące długu publicznego w dniu 30 czerwca 2013 r. zawiera Zarządzenie Nr 0050.1457.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o kwocie długu w dniu 30.06.2013 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Gabriela Grzesiowska
Data publikacji:04.09.2013 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Gabriela Grzesiowska
Data aktualizacji:04.09.2013 11:41